Dronninglund Kirkegård

VEDTÆGT

 

for

 

 

 

Dronninglund kirkegård i Brønderslev provsti

 

Brønderslev kommune, Aalborg stift

 

 

 

A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD

 

§ 1

 

Kirkegården ejes af Dronninglund kirke og bestyres af Dronninglund menighedsråd.

 

§ 2

 

Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet nedsatte kirkegårdsudvalg.

 

Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirken ansatte kirkegårdsleder under ansvar overfor menighedsrådet (kirkegårdsudvalget) i overensstemmelse med Regulativ for kirkegårdsleder-stillingen og bestemmelserne i nærværende vedtægt.

 

Tilsyn med kirkegårdens drift påhviler kirkeværgen i overensstemmelse med reglerne herfor i ”Vedtægt for kirkeværgen”.

 

Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet.

 

§ 3

 

De to eksemplarer af den af provsten autoriserede kirkegårdsprotokol føres af Kirkegårdslederen på EDB. Der laves en papirbackup 1 gang om året i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom.

 

De to eksemplarer af det af provstiudvalget godkendte kirkegårdskort opbevares af henholdsvis kirkegårdslederen og kirkeværgen.

 

Mindst en gang årlig skal gravene på kirkegården sammenholdes med begge eksemplarer af kort og EDB backup, og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges, ligesom såvel kort som EDB backup skal forevises ved syn på kirkegården.

 

 

 

 

B. GRAVSTEDER

 

§ 4

 

Den bestående kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest opretholdes.

 

 

ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF BRUGSRET

 

§ 5

 

Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder (gravstedsret) samt om nedsættelse af kister eller askeurner i såvel nye som bestående gravsteder sker til kirkegårdslederen.

 

§ 6

 

For ethvert gravsted udfærdiger kirkegårdslederen et gravstedsbrev i forbindelse med udlæggelse af gravstedet til begravelse eller urnenedsættelse.

 

Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet foretages påtegning herom på gravsteds-brevet.

 

Der kan ikke erhverves gravsteder i afdeling D og E da de er udlagt til senere brug.

 

§ 7

 

Ønske om erhvervelse af brugsretten skal imødekommes til begravelse af en person som:

 

1.    ved sin død havde bopæl i sognet og var medlem af folkekirken,

2.    har ægtefælle, forældre eller børn begravet på kirkegården,

3.    på særlig måde har været knyttet til sognet, eller

4.    ved sin død havde bopæl i sognet og ikke var medlem af folkekirken, såfremt der ikke i sognet er en kommunal kirkegård eller en kirkegård for det trossamfund, vedkommende tilhørte.

 

Uanset om der i øvrigt i medfør af bestemmelserne i nærværende vedtægts afsnit D skal erlægges betaling for erhvervelse af brugsret, skal der altid være adgang til at erhverve sådan ret uden vederlag til begravelse af ubemidlede, som opfylder betingelserne under pkt. 1. - 4.

 

Der kan tillige erhverves brugsret til begravelse af andre efter menighedsrådets nærmere bestemmelse mod, at der herfor erlægges betaling i overensstemmelse med reglerne i afsnit D.

 

Når der udlægges gravplads til en gift person, skal der på begæring samtidig udlægges gravplads til den efterlevende ægtefælle umiddelbart ved siden af, og den efterlevende ægtefælle bevarer retten til at blive begravet her, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl.

 

Gravsteder kan ikke udlægges med mere end 4 gravpladser. Ønskes større gravsteder udlagt, kan dette alene ske med kirkegårdsudvalgets/menighedsrådets godkendelse.

 

Ønske om fornyelse af brugsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det.

 

Ønske om erhvervelse eller fornyelse af brugsretten for et åremål, som overstiger frednings-perioden, kan dog kun ske med kirkegårdsudvalgets/menighedsrådets godkendelse, som eventuelt vil kunne meddeles på betingelse af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirkens midler af et kapital-beløb, hvis størrelse skal godkendes af stiftsøvrigheden eller fremgå af nærværende vedtægts afsnit D.

Erhvervelse eller fornyelse af brugsret på én gang for et åremål, som overstiger det dobbelte af fredningstiden kan kun ske med stiftsøvrighedens godkendelse, som eventuelt vil kunne meddeles på vilkår, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirkens midler af et kapitalbeløb.

 

§ 8

 

Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal brugsretten forlænges ved betaling for det tidsrum, fredningstiden overstiger den løbende brugsperiode.

 

§ 9

 

Den periode, for hvilken brugsretten til et gravsted er erhvervet eller fornyet, regnes fra den efter erhvervelsen eller fornyelsen førstkommende 1. januar.

 

§ 10

 

Brugsretten til et gravsted kan kun overdrages til en ny gravstedsejer med kirkegårdsudvalgets/menighedsrådets godkendelse.

 

§ 11

 

Hvis brugsretten ønskes fornyet, må indehaveren af denne rette henvendelse til kirkegårdslederen herom i rimelig tid, før den løbende brugsperiodes ophør.

 

Sker sådan henvendelse ikke, sender kirkegårdslederen ved anbefalet brev den pågældende en påmindelse om fornyelsen, og medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af brugsretten, hjemfalder gravstedet, og hvad der findes derpå, til kirkegården.

 

Indehaveren af brugsretten kan dog inden 4 uger efter brugsrettens udløb fjerne planter m.m. samt gravminder, når eventuelle fundamenter samtidig fjernes, og gravstedet afleveres i planeret stand.

 

Indehaveren af brugsretten skal orienteres herom ved den foran omhandlede påmindelse.

 

 

NEDLÆGGELSE OG REGULERING

 

§ 12

 

Erhvervelse eller fornyelse af brugsretten til et gravsted for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse.

 

§ 13

 

Imod ønske fra indehaveren af brugsretten kan hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændring i bestående gravstedsanlæg i øvrigt kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården.

 

Enhver regulering af kirkegården skal forberedes og tilrettelægges således, at der tages vidtgående hensyn til de eksisterende skønhedsværdier.

 

GRAVSTEDERNES INDHEGNING

 

§ 14

 

Indhegning af gravsteder må i overensstemmelse med den stedlige tradition kun ske med thuja- eller takshække. Der skal i kvarter F (græs) ske indhegning med chaussesten. Ved kistegravsteder skal forkant etableres med brosten.

 

Alle hække plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom. Der opkræves et af Provstiet fastsatte beløb for etablering og vedligeholdelse af hække omkring gravsteder. Denne opkrævning sker fremadrettet ved nye erhvervelser og fornyelser.

 

Gravstedsindhegninger af træ - eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt ved lige på foranstaltning af indehaveren af brugsretten.

 

Gravgitre og lignende, som på grund af manglende vedligeholdelse virker skæmmende på kirke-gården, kan efter menighedsrådets beslutning og efter provstiudvalgets forudgående godkendelse forlanges fjernet.


Ved et af stiftsøvrigheden stadfæstet tillæg til nærværende vedtægt kan der fastsættes særlige regler for indhegningen af gravsteder på enkelte afsnit af kirkegården.

 

BEPLANTNING

 

§ 15

 

Der må ikke på gravstederne foretages plantning af vækster, som på grund af deres højde og udbredelse kan forudses at blive til ulempe for andre gravsteder.

 

Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe for andre gravsteder, kan menighedsrådet efter provstiudvalgets forudgående godkendelse forlange dem beskåret eller fjernet.

 

Bestående beplantninger, herunder træer, som er af skønhedsværdi for kirkegården som helhed, må ikke uden provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står.

 

Belægning af gravsteder med grus, må kun ske med brune perler eller grå knust granit.

 

GRAVMINDER

 

§ 16

 

Gravminders opstilling må indordnes under den lokale tradition, hvis en sådan findes, f.eks. en ensartet vendt opstilling med gravmindernes forside mod øst.

 

Gravminder må ikke anbringes i en afstand nærmere end 0,20 m fra gravstedets indhegning. Der må ikke anbringes gravminder højere end 1,0 m over jordens niveau. Urnegravsteder i plænen skal efter menighedsrådets bestemmelse være i granit pudset blå rønne med en størrelse 0,40 x 0,55 m, og med indhuggede bogstaver type (Antikvar) malet med sort. Stenen anbringes i niveau med plænen. Udsmykning, beplantning eller granpålægning til jul er ikke tilladt. Man må anbringe en fladt bunden buket eller lignede på mindepladen. Der må indhugges en fugl eller blomst på stenen.

 

Ved kistebegravelser i plænen på afd. F må der laves en plantekumme i chaussesten, der ikke overstiger 1,00 m2, som sættes af kirkegården. Resten sås i græs. Bag opretstående sten plantes stedsegrønt.

 

Gravmindernes form bør være enkel, særlig hvor kunstnerisk medvirken ikke er anvendt.

 

Menighedsrådet/kirkegårdsudvalget påser, at gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende, ikke anbringes. Er sådanne gravminder alligevel blevet anbragt, kan de af menighedsrådet med provstiudvalgets godkendelse forlanges fjernet. Provstiudvalgets afgørelse herom kan indankes for stiftsøvrigheden.

 

Fundament til gravminder skal udfærdiges så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i tilstødende gravsteder.

 

Menighedsrådet og provstiudvalget skal påse, at gravsten eller mindesmærker ikke fjernes fra kirkegården, hvis de enten kan tjene til kirkegårdens pryd eller til at bevare mindet om fortjente mænd og kvinder, eller hvis de af andre grunde, f.eks. historiske eller kulturhistoriske, findes bevaringsværdige. Indehaveren af brugsretten til gravstedet kan dog altid forlange gravminder, planter m.m. udleveret. Der henvises i denne forbindelse til vedtægtens § 11, stk. 3.

Hvor indehaveren af brugsretten til gravstedet ikke har gjort krav på udlevering af et sådant gravminde, men hvor gravmindets flytning er fornøden, skal det anbringes på et andet passende sted på kirkegården.

 

Vedligeholdelse og istandsættelse af registrerede gravminder, der er hjemfaldet til kirkegården påhviler menighedsrådet.

 

På menighedsrådets begæring er indehaverne af brugsret til gravsteder pligtige af afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder.

 

Bænke må kun opstilles på gravstederne med menighedsrådets samtykke.

 

 

GRAVSTEDERNES VEDLIGEHOLDELSE

 

§ 17

 

Indehaveren af brugsretten til et gravsted har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for, at de bestemmelser i nærværende vedtægt, som gælder for gravstedet, overholdes.

Gravsteder i afd. F renholdes af kirkegården. Betaling for renhold er obligatorisk så længe gravstedet består.

Det påhviler menighedsrådet at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelser.

 

Hvis indehaveren af brugsretten til et gravsted forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelsen, kan menighedsrådet tilbyde, at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling af den i nærværende vedtægt fastsatte takst.

 

Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, skal menighedsrådet ved anbefalet brev til indehaveren af brugsretten pålægge denne at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger.

Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, kan menighedsrådet lade det sløjfe som anlagt gravsted og tilplante, tilså eller gruslægge, men gravpladserne i gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse, før den periode, for hvilken brugsretten til gravstedet er erhvervet, er udløbet.

 

Med skriftligt samtykke fra indehaveren af brugsretten kan gravstedet dog på ny anvendes til begravelse, når fredningstiden fra den senest foretagne begravelse eller urnenedsættelse er udløbet.

 

Gravsteder, hvori er begravet personer, som har haft særlig betydning for sognet eller egnen, må ikke sløjfes uden provstiudvalgets godkendelse.

§ 18

 

Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder eller hærværk og vold.

 

§ 19

 

Kirkegården renholder gravsteder for ukrudt mod betaling efter reglerne i afsnit D.

 

Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården mod indbetaling til kirkens kapitaler én gang for alle af et beløb, som er fastsat i nærværende vedtægts afsnit D, for vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet.

 

Engangsbeløb for længere perioder fastsættes ved aftale, som skal godkendes af stiftsøvrigheden.

 

Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkeværgen, kirkegårdslederen eller andre ved kirken eller kirkegården ansatte personer at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse mod at oppebære eller forvalte renter og/eller hovedstol af en i dette øjemed i et pengeinstitut indsat kapital.

 

 

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR KISTEGRAVE

 

§ 20

 

Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt - er for kistegrave for voksne 30 år, og kistegrave for børn (indtil 10 års alderen) 20 år.

 

§ 21

 

En gravplads for en voksen skal være 2,6 x 1,3 m.

 

Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 m jord over kistelåget.

 

Kister med dødfødte eller spæde børn kan med kirkeværgens samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav.

§ 22

 

Anvendes zink- eller egetræskiste, skal brugsretten til gravstedet være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af den normale fredningstid.

 

Murede grave kan kun tillades indrettet med menighedsrådets samtykke og under forudsætning af stiftsøvrighedens godkendelse af såvel planerne som vilkårene for indretning.

 

 

 

 

 

§ 23

 

Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra stiftsøvrigheden.

 

Ved flytning af kister betales alle udgifter af de pårørende.

 

Personalet er fritstillet i forhold til, at medvirke ved kisteflytning.

 

Indbetalte midler vedr. vedligeholdelse kan ikke tilbage betales ved flytning til en anden kirkegård.

 

 

                                            SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR URNEGRAVE

 

§ 24

 

Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt - er for en urnegrav 10 år.

 

§ 25

 

Et urnegravsted skal være 0,9 x 0,9 m.

 

Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,50 m jord over urnen.

 

Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri. Urner skal nedsættes således, at de forbliver urørt i hele fredningsperioden, også af senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet.

 

§ 26

 

Anvendes en askeurne af materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningstiden, skal den godkendes af menighedsrådet, der i sådanne tilfælde kan fastsætte en fredningstid, som er længere end den normale, og en forhøjelse af taksten i forhold hertil.

 

§ 27

 

Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra menighedsrådet som kirkegårdsbestyrelse.
Menighedsrådet har givet kirkegårdslederen og kirkeværgen bemyndigelse til, at varetage vurderingen af om en urne eller kiste kan omplaceres, og indhente de relevante tilladelser. Jævn før ”Vejledning nr.9 af 18/2 – 2008 eller til enhver tid gældende vejledning.
I tilfælde af en flytning informeres Menighedsrådet på det efterfølgende menighedsrådsmøde.

 

Ved flytning af urne betales alle udgifter af de pårørende. På nuværende tidspunkt 1200,- kr.

 

Indbetalte midler vedr. vedligeholdelse kan ikke tilbage betales ved flytning til en anden kirkegård.

 

 

 

 

 

 

 

 

C. ORDENSBESTEMMELSER

 

§ 28

 

Kirkegården er åben fra kl. 8.00 til kl. 16.00.

 

Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.

Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid.

 

Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder i gudstjenestetiden.

 

De kirkegårde tilhørende redskaber, som kan benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes på plads.

 

Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes.

Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.

 

Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt.

 

Cykling på kirkegården er ikke tilladt.

 

Hunde må ikke medbringes.

 

Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med menighedsrådets særlige tilladelse.

 

Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.

 

Bænke må kun opstilles på gravstederne med kirkegårdsudvalgets samtykke.

 

Kirkegårdslederen er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til menighedsrådet.

 

Afbrydning af grene, beskadigelse af hegn og beplantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.

 

Ukrudtbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegårdsdige, digefod eller på kirkegården - bortset fra de midler, som måtte være særligt godkendt ved Kirkeministeriets cirkulære. Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer.

 

§ 29

 

Begravelser og urnenedsættelser på kirkegården kan finde sted på alle hverdage.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      D. TAKSTER

 

§ 30

 

§ 31 - 40 Vedr. takster fastsættes af Provstiudvalget, og udsendes til menighedsrådene.

 

Fro så vidt angår taksterne for grandækning i §§ 34-35, fastlægger menighedsrådet hvilken % -sats der anvendes: 60/80/100 % af taksten for renholdelse/vedligeholdelse.

 

 

 

Vejledende retningslinjer:

 

Såfremt der anvendes bjergfyr og 5-10 kg gran til grandækning af kistegravsted med 2 pladser, er taksten 100 %.

 

Såfremt der kun anvendes gran til grandækning, 6-10 kg pr. kistegravsted med 2 pladser, bruges taksten 80 %.

Anvendes under 6 kg. Gran pr. kistegravsted med 2 pladser, bruges taksten 60 %.

 

Betaling for grandækning udgør 60/80/100 % af taksten for renholdelse (§34) eller ren og vedligeholdelse (§35).

 

 

 

RESERVATION AF GRAVSTEDER

 

§ 39

 

Der er på kirkegården:

 

A)    mulighed for reservation af gravsted til fremtidig brug

 

Såfremt der på kirkegården er mulighed for reservation af gravsted til fremtidig brug, skal der indgås en skriftlig aftale med den, der ønsker reservationen foretaget. Sådan reservation skal i så fald noteres nøje i kirkegårdsprotokollen for at sikre en præcis styring af overblikket over ledige gravpladser og gravpladser, der er reserveret til senere brug.

 

Betaling for erhvervelse af sådanne gravpladser til senere brug skal ske efter taksten i vedtægten for erhvervelse for henholdsvis medlemmer og ikke-medlemmer af folkekirken (jfr. § 32). Herudover skal der ske betaling for vedligeholdelse af gravstedet efter de for kirkegården gældende takster for årlig vedligeholdelse af pågældende gravsted (jfr. § 34). Der skal af menighedsrådet udstedes kvittering for henholdsvis betaling for reservation og for betaling for årlig vedligeholdelse.